Titular aldaketa / Landa partzelan datuen aldaketa

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Udaletxean egin behar dira, San Trokaz Plaza 1, Informazio gehiago nahi izanez gero, 946215530 telefonora deitu. Izapide honen bidez interesdunak landa-lurzatien titularra aldatzea eska daiteke.

Eskaria jaso eta horrela egokituz gero, konponketa egin eta gero,ebazpen proposamen formako espedientea bideratuko da udal txosten tekniko bat eginez.

Txosten honen arabera ebazpen bat jaulkiko da eta interesdunari jakinaraziko zaio.

Derrigorrezkoa da udaletxearen plantilla espezifikoa betetzea eta atxikitzea eskabidea egiteko.

 Eskabide-orria (PDF 673,66 KB)

Dokumentazioa

 • Besteak
 • Ordainagiria
 • Datuen aldaketaren egiaztatze dokumentuak

Legezko informazioa

 • Euskadirako Autonomia Estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren Garapen Araudia onesten duen Errege Dekretua.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Lurzoruari buruzko legearen testu bategina onesten duen ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretua, EAEko Lurzoru eta hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legea
 • Tokiko Ogasunen ekainaren 30eko 5/89 Foru Araua
 • Hirigintza Ordenantza Plan Orokorrak.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua Orokorra.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duen uztailaren 21eko Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onetsi duen Abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua.
 • Aplikazio hirigintza eta zerga ordenantzak.
 • Hipoteka Legea, 1946ko otsailaren 8ko Dekretuaren araberako Testu Bategina.
 • Hipoteka Erregelamendua onesten duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretua.
 • Tokiko Erakundeen Ondasunen Araudia onesten duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua.
 • Tokiko Korporazioen Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955eko ekainaren 17ko Dekretua.
 • Aplikatzeko udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Udaletxean egin behar dira, San Trokaz Plaza 1, Informazio gehiago nahi izanez gero, 946215530 telefonora deitu. Izapide honen bidez interesdunak landa-lurzatien titularra aldatzea eska daiteke.

Eskaria jaso eta horrela egokituz gero, konponketa egin eta gero,ebazpen proposamen formako espedientea bideratuko da udal txosten tekniko bat eginez.

Txosten honen arabera ebazpen bat jaulkiko da eta interesdunari jakinaraziko zaio.